Til kommuner, uddannelsesinstitutioner og opholdssteder

Sygeundervisning & skolevægring

Vi samarbejder gerne om børnenes trivsel og faglighed

Vi har samarbejde med mange skoler, kommuner, institutioner og hjælper gerne børnene (0. – 10. klasse) videre/tilbage i samarbejde med jer. Dermed kan barnet stadig være indskrevet hos jer. Vi har mange børn som er i sygeundervisning (hvor der ikke er krav om et minimum antal timer). Sygeundervisningen overlades ikke ”udelukkende” til os i Skolen Fri, vi overtager heller ikke den almindelige undervisning, MEN vi styrker og forventer, at henvisende skole også har andre tiltag iværksat. Vi arbejder/underviser ikke udelukkende online, men børnene arbejder også ”offline”, hvilket gør, at Skolen Fri ikke udelukkende er onlinebaseret. Se evt. mere om det “offline” ved at klikke HER

Skolen Fri’s undervisende personale er ”underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser”, da vi gennem et forpligtende samarbejde ønsker børnenes bedste ud fra den baggrund barnet/henvisende skole har. Dette kan konkret ske, ved at henvisende skole bruger vores lærere som vikarer (”arbejdsleje”), og vi fungerer dermed som vikarbureau. Kontakt os evt. for en uddybning.

Kvalitet

Vi bruger udelukkende uddannede lærere, der laves årsplaner og der undervises i alle folkeskolens fag.

Træning af klasseundervisning

Skolen Fri er eksperter i at inkludere i klasseundervisning på en mild måde, hvor der er mange muligheder for individuel inddragelse. Hos os får børnene mulighed for et klassefællesskab, kontakt med (udelukkende seminarieuddannede) lærere og en masse faglighed i alle folkeskolens fag.

Interessebaseret undervisning

Der anbefales i “Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen
og frie grundskoler”, at gennemføre sygeundervisningen ud fra elevens egne interesser, hvilket vi har fokus på, og som børnene skal oplyse ved opstart i Skolen Fri.

Tryghed og trivsel

Børnene får et trygt læringsrum, et fast skema og de undervises online af seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag. Vi er desuden medlem af BØRNS VILKÅR for at optimere vores tilbud og børnenes trivsel.

Hybridskole

Børnene kan evt. samtidigt med vores online undervisning følge undervisningen i udvalgte timer eller deltage i SFO/DUS/klub i en “fysisk skole”. Vores undervisning kan supplere tilbud fra kommunen eller andre steder fra, og  være sammensat som en hybrid skole. Ønsker i egne lærere underviser online med eget materiale, er vi også åbne for det, enten med jeres eget system eller vores. Barnet kan sidde hjemme eller på jeres skole alt efter omstændighederne. 

Forpligtende samarbejde

Skolen Fri’s undervisende personale er ”underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser”. Vi indgår derfor i et forpligtende samarbejde, og laver en plan som peger imod en tilbagevenden til f.eks. folkeskolen eller andre skoler/tilbud. Herunder samarbejdes gerne med skole, forældre OG børn. 

Skoleåret og løbende optag

Skoleåret løber fra august til juni, men vi optager løbende elever gennem hele skoleåret (også i ferier). “Jo længere tid et barn er væk fra undervisningen, jo sværere bliver det at komme tilbage”, se evt. mere ved at klikke HER 

Mulighed for et fleksibelt og individuelt skema

Hos Skolen Fri kan man følge undervisningen på et lavere (eller højere) klassetrin, enten hele sit skema eller delvist. Vi laver gerne fleksible og individuelle skemaer til det enkelte barn. 

Mange skoler/kommuner sender ofte en lærer ud til et barn i skolevægring, og prisen for en enkelt time om ugen er dyrere end vores tilbud, samtidigt med barnet hos os får undervisning af udelukkende seminarieuddannede lærere i alle Folkeskolens fag.

Fraværsregistrering

Vi tilbyder fraværsregistrering. 

Børneattest

Alle vores lærere har børneattest.

Sikker post

Vi har integreret “sikker post” så offentlige instanser roligt kan dele oplysninger med os.

Pris 

Prisen for kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder mfl. er 2.600 kr. pr. barn pr. måned (der betales også i juli af kommuner/institutioner). I sparer evt. taxakørsel og opsigelse/binding er løbende måned plus måneden efter.

Det er billigere at bruge os og dermed give barnet undervisning hver dag to lektioner af udelukkende seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag, fremfor at kommunen sender en lærer hjem til et barn og give barnet kun én times undervisning pr. uge. En specialundervisnings lærer koster 409,76 kr./timen (https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/timeloennet), så 1 times undervisning pr. uge (udregnet med f.eks. 1 time transport pr. uge) koster skolen (2 timer x 409,76 kr. x 4 uger) ca. 3.278,08 kr. pr. måned, hvor vi koster 2.600 kr. pr. måned. Kan desuden være uhensigtsmæssigt ift. f.eks. angst/intimiderende for barn/familie at en lærer skal hjem til et barn fysisk.

Man kan også f.eks. tilmelde et barn to hold/skemaer og dermed få 20 lektioner ugentligt eller supplere med enkelte fag. Samtidig får man 20% rabat på andet hold/skema. Pris for enkelte fag er 600 kr. pr. fag hvis det er dansk eller matematik og 300 kr. hvis det er andre fag.

“Vi har været meget tilfredse med vores forløb ved skolenfri. Det har lige været hvad vores dreng havde brug for. Han er nu begyndt at have drømme om fremtiden og mål for uddannelse. Han har nu fået mod på at starte i folkeskolen igen, det havde jeg ikke forudset for 1/2 år siden.”

Trustpilot d. 11/9/2023

Fra Folkeskolelovens Kapital 2, §3, stk. 5;

Som led i samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller organisationer kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag.

Skoler i 27 ud af 98 kommuner bruger Skolen Fri

Læs en af vores succeshistorier med et kommunalt
samarbejde ved at klikke HER

Skolen Fri lever op til kravene ift. sygeundervisning

Skolen Fri lever fuldt op til kravene for sygeundervisning, som eksempelvis omfatter børn med skolevægring. Faktisk er vores skoleform bygget til det og indrettet på en måde, der både tager hensyn til den enkelte elev, men også spænder et fagligt sikkerhedsnet under barnet.

Neden for kan du læse uddrag fra lovgivningen om sygeundervisning, som nogle elever hos Skolen Fri falder ind under. 

Kontakt os via mail eller telefon, hvis du som kommune, uddannelsesinstitution eller opholdssted ønsker et samarbejde med Skolen Fri.

Sygeundervisning

Uddrag fra Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler:

3. Undervisningens indhold skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner.

Stk. 2. For elever, der ikke kan antages senere at blive i stand til at deltage i almindelig skolegang, kan undervisningen tilrettelægges efter en individuelt udformet plan.

4. Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.

10. Undervisningen varetages så vidt muligt af lærere eller andet undervisende personale med praktisk erfaring fra folkeskolens almindelige undervisning.

Se nærmere her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/694?fbclid=IwAR1eQ6bsGcEzuVRJVAdyBLAgBx-zrZ_WdLqEUhD3-cWs0KfmSNDrmJry-pk

  1. april 2019 udsendte Undervisningsministeriet et ”hyrdebrev” til skolerne; ”Ny vejledning om reglerne for sygeundervisning (folkeskoler og frie grundskoler)”, hvori der bl.a. står:

”Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lignende, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, i den forbindelse kan det overvejes at anvende digitale løsninger

I Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler, som man kan finde her:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Står der bl.a. følgende:

  1. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.
  2. Elevers behov for og muligheder for at modtage sygeundervisning er meget individuelle. Der er således stor forskel på, om en elev har en alvorlig eller livstruende somatisk sygdom som fx kræft og meningitis eller en mindre alvorlig og korterevarende sygdom som fx et brækket ben eller lider af psykisk mistrivsel som fx angst.

Ud fra en konkret vurdering af elevens situation kan både fagrække og timetal reduceres. Ved prioritering i fagrækken vil det være hensigtsmæssigt at tillægge fagets omfang på det pågældende klassetrin betydning.

I tilfælde, hvor elevens fravær skyldes sygdom eller lignende, som vanskeliggør elevens motivation for at følge sygeundervisningen, fx ved fravær som følge af psykisk mistrivsel, bør sygeundervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen hertil.

  1. Ved sygeundervisning i hjemmet kan det overvejes at anvende digitale løsninger.
  2. Andre undervisere end elevens egne undervisere kan også anvendes

Derudover skal det overvejes, om der er digitale løsninger, som passer til elevens konkrete situation.

I forhold til fravær der kan føre til sygeundervisning, står der i vejledningen til Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at;

  1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende – bekendtgørelsens § 2

Når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Så det vil sige, at fx autisme, hjerneskade eller bevægelseshandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade kan omfattes af sygeundervisning jf. punkt 6 i Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.