Til andre skoler

Sygeundervisning & skolevægring

Vi samarbejder om børnenes trivsel og faglighed

Vi har samarbejde med mange skoler, kommuner og institutioner, og hjælper meget gerne børnene (0.- 10. klasse) videre eller tilbage i samarbejde med jer. Dermed kan barnet stadig være indskrevet hos jer, mens de deltager i undervisningen hos os.

Vi har mange børn som er i sygeundervisning (hvor der ikke er krav om et minimum antal timer). Sygeundervisningen overlades ikke ”udelukkende” til os i Skolen Fri, og vi overtager heller ikke den almindelige undervisning, MEN vi styrker barnet, og forventer, at henvisende skole også har andre tiltag iværksat.

Kvalitet
For at sikre vores høje kvalitet, bruger vi udelukkende uddannede lærere og vi har undervisning i alle folkeskolens fag, ligesom der laves årsplaner i alle fag.

Træning af klasseundervisning
Lærerne hos Skolen Fri er eksperter i at inkludere børnene i klasseundervisning på en mild måde, hvor der er mange muligheder for individuel inddragelse. Hos os får børnene mulighed for et klassefællesskab, kontakt med seminarieuddannede lærere og en masse faglighed i alle folkeskolens fag.

Interessebaseret undervisning
I “Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen
og frie grundskoler” anbefales det at gennemføre sygeundervisningen ud fra elevens egne interesser, hvilket vi har stort fokus på – børnene skal af samme årsag oplyse deres interesser ved opstart i Skolen Fri.

Tryghed og trivsel
Børnene får et trygt læringsrum, et fast skema og undervises online af seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag. Vi er desuden medlem af BØRNS VILKÅR for at optimere vores tilbud og børnenes trivsel.

Hybridskole
Børnene kan evt. samtidigt med vores online undervisning følge undervisningen i udvalgte timer eller deltage i SFO/DUS/klub i en “fysisk skole”. Vores undervisning kan supplere tilbud fra kommunen eller andre steder fra, og derved være sammensat som en “hybrid skole”. Ønsker I at egne lærere underviser online med eget materiale, er vi også åbne for det, enten med jeres eget system eller vores. Barnet kan sidde hjemme eller på jeres skole, alt efter omstændighederne. 

Forpligtende samarbejde
Skolen Fri’s undervisende personale er ”underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser”. Vi indgår derfor i et forpligtende samarbejde, og laver en plan som peger imod en tilbagevenden til fx folkeskolen eller andre skoler/tilbud. Herunder samarbejdes gerne med skole, forældre OG børn.

Gennemgående er, at vi ønsker børnenes bedste ud fra den baggrund barnet/henvisende skole har. Dette kan konkret ske, ved at henvisende skole bruger vores lærere som vikarer (”arbejdsleje”), og vi fungerer dermed som vikarbureau. Kontakt os evt. for en uddybning.

Skoleåret og løbende optag
Skoleåret løber fra august t.o.m. juni, men vi optager løbende elever gennem hele skoleåret (også i ferier). Undersøgelser viser, at “jo længere tid et barn er væk fra undervisningen, jo sværere bliver det at komme tilbage“.

Mulighed for et fleksibelt og individuelt skema
Hos Skolen Fri kan børnene følge undervisningen på et lavere eller højere klassetrin end det de eller er indskrevet på i skolen. Det kan være enten hele skemaet eller delvist, baseret på hvilke fag barnet har nemt eller svært ved. Vi laver gerne fleksible og individuelle skemaer til det enkelte barn.

Mange skoler/kommuner sender ofte en lærer ud til et barn i skolevægring, og prisen for en enkelt time om ugen er dyrere end vores tilbud, samtidigt med at barnet hos os får undervisning af udelukkende seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag.

Fraværsregistrering
Vi tilbyder fraværsregistrering. 

Børneattest
Alle vores lærere har børneattest.

Sikker post
Vi har integreret “sikker post” så offentlige instanser roligt kan dele alle oplysninger med os.

Pris 
Prisen for kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder m.fl. er 2.600 kr. pr. barn pr. måned (kommuner/institutioner betaler også i juli). Opsigelse/binding er løbende måned plus måneden efter.

Derfor er det billigere at bruge os og dermed give barnet to lektioners undervisning hver dag af udelukkende seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag, fremfor at kommunen sender en lærer hjem til et barn og give barnet kun én times undervisning pr. uge. En specialundervisnings lærer koster 409,76 kr./timen, så 1 times undervisning pr. uge (udregnet med fx 1 time transport pr. uge) koster skolen (2 timer x 409,76 kr. x 4 uger) 3.278 kr. pr. måned, hvor vi koster 2.600 kr. pr. måned. Derudover kan det godt være uhensigtsmæssigt/intimiderende ift. fx angst for barn/familie at en lærer skal fysisk hjem til et barn.

20% rabat på 2. hold/skema
Vi tilbyder også muligheden for at tilmelde et barn to hold/skemaer og dermed få 4 lektioner om dagen (20 lektioner ugentligt) eller supplere med enkelte fag. Her får man 20% rabat på andet hold/skema. Pris for enkelte fag er 300 kr. for de fleste dag, og 600 kr. pr. fag hvis det er dansk eller matematik.

“Vi har været meget tilfredse med vores forløb ved Skolen Fri. Det har lige været hvad vores dreng havde brug for. Han er nu begyndt at have drømme om fremtiden og mål for uddannelse. Han har nu fået mod på at starte i folkeskolen igen, det havde jeg ikke forudset for 1/2 år siden.”

Trustpilot d. 11/9/2023

Fra Folkeskolelovens Kapitel 2, §3, stk. 5:
“Som led i samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller organisationer kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag.”

Skoler i 27 ud af landets 98 kommuner bruger Skolen Fri

Læs en af vores succeshistorier med et kommunalt
samarbejde ved at klikke HER

Skolen Fri lever op til kravene ift. sygeundervisning

Skolen Fri lever fuldt op til kravene for sygeundervisning, som eksempelvis omfatter børn med skolevægring. Faktisk er vores skoleform bygget til det og indrettet på en måde, der både tager hensyn til den enkelte elev, men også spænder et fagligt sikkerhedsnet under barnet.

Nedenfor kan du læse uddrag fra lovgivningen om sygeundervisning, som nogle elever hos Skolen Fri falder ind under. 

Kontakt os via mail eller telefon, hvis du som kommune, uddannelsesinstitution eller opholdssted ønsker et samarbejde med Skolen Fri.

Sygeundervisning
Uddrag fra Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler:

3. Undervisningens indhold skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner.
Stk. 2. For elever, der ikke kan antages senere at blive i stand til at deltage i almindelig skolegang, kan undervisningen tilrettelægges efter en individuelt udformet plan.

4. Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.

10. Undervisningen varetages så vidt muligt af lærere eller andet undervisende personale med praktisk erfaring fra folkeskolens almindelige undervisning.

Se nærmere her:

D. 17. april 2019 udsendte Undervisningsministeriet et ”hyrdebrev” til skolerne, ”Ny vejledning om reglerne for sygeundervisning (folkeskoler og frie grundskoler)”, hvori der bl.a. står:

”Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lignende, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, i den forbindelse kan det overvejes at anvende digitale løsninger

I Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler, står der bl.a. følgende:

6. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.

11. Elevers behov for og muligheder for at modtage sygeundervisning er meget individuelle. Der er således stor forskel på, om en elev har en alvorlig eller livstruende somatisk sygdom som fx kræft og meningitis eller en mindre alvorlig og korterevarende sygdom som fx et brækket ben eller lider af psykisk mistrivsel som fx angst.

Ud fra en konkret vurdering af elevens situation kan både fagrække og timetal reduceres. Ved prioritering i fagrækken vil det være hensigtsmæssigt at tillægge fagets omfang på det pågældende klassetrin betydning.

I tilfælde, hvor elevens fravær skyldes sygdom eller lignende, som vanskeliggør elevens motivation for at følge sygeundervisningen, fx ved fravær som følge af psykisk mistrivsel, bør sygeundervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen hertil.

18. Ved sygeundervisning i hjemmet kan det overvejes at anvende digitale løsninger.

19. Andre undervisere end elevens egne undervisere kan også anvendes

Derudover skal det overvejes, om der er digitale løsninger, som passer til elevens konkrete situation.

I forhold til fravær der kan føre til sygeundervisning, står der i vejledningen til Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at;

3. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende – bekendtgørelsens § 2

Når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Så det vil sige, at fx autisme, hjerneskade eller bevægelseshandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade kan omfattes af sygeundervisning jf. punkt 6 i Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.