Til kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder mfl.

Vi hjælper gerne børnene videre i samarbejde med jer.

Vi tilbyder et samarbejde om børn fra 1. til 9. klasse, hvis de er borte eller delvist borte fra jeres tilbud i en periode.

Børnene får et fast skema, hvor de undervises online af seminarieuddannede lærere i alle folkeskolens fag. Prisen for kommuner, folkeskoler, friskoler, privatskoler, opholdssteder mfl. er 2.500 kr. pr. barn pr. måned.

Vi tilbyder individuel tilrettelæggelse for det enkelte barn.

Vi indgår gerne i et forpligtende samarbejde, der peger imod en tilbagevenden til f.eks. folkeskolen eller andre skoler/tilbud.

Udover det faste skema tilbyder vi enkeltmandsundervisning, som evt. kan supplere op ift. hvis barnet f.eks. er under loven for enkeltmandsundervisning.

Skolen Fri lever fuldt op til kravene for sygeundervisning som f.eks. omfatter børn med skolevægring. Faktisk er vores skoleform opbygget til det og indrettet på en måde, der både tager hensyn til den enkelte elev, men også spænder et fagligt sikkerhedsnet under barnet.

Se evt. uddrag fra lovgivning om sygeundervisning og enkeltmandsundervisning nedenfor.

 

Kontakt os ved at skrive en mail:

kontakt@skolenfri.dk

eller ring på telefon nummer:

30526393

 

Sygeundervisning

Uddrag fra Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler:

3. Undervisningens indhold skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner.

Stk. 2. For elever, der ikke kan antages senere at blive i stand til at deltage i almindelig skolegang, kan undervisningen tilrettelægges efter en individuelt udformet plan.

4. Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.

9. Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning.

10. Undervisningen varetages så vidt muligt af lærere eller andet undervisende personale med praktisk erfaring fra folkeskolens almindelige undervisning.

Se nærmere her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/694?fbclid=IwAR1eQ6bsGcEzuVRJVAdyBLAgBx-zrZ_WdLqEUhD3-cWs0KfmSNDrmJry-pk

 

  1. april 2019 udsendte Undervisningsministeriet et ”hyrdebrev” til skolerne; ”Ny vejledning om reglerne for sygeundervisning (folkeskoler og frie grundskoler)”, hvori der bl.a. står:

”Skolens leder har i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har længerevarende fravær på grund af sygdom og lignende, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i skoleundervisning i 3 uger svarende til 15 skoledage, rette henvendelse til elevens forældre om sygeundervisning. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne. Andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, den forbindelse kan det overvejes at anvende digitale løsninger

 

I Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler, som man kan finde her:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9707

Står der bl.a. følgende:

  1. Reglerne om sygeundervisning gælder ved alle former for sygdom og lignende. Elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skolevægring, er således også omfattet af reglerne.

Den, der varetager sygeundervisningen, skal indhente oplysning om elevens hidtidige undervisning med henblik på at kunne planlægge og tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i elevens aktuelle faglige niveau og forudsætninger.

  1. Elevers behov for og muligheder for at modtage sygeundervisning er meget individuelle. Der er således stor forskel på, om en elev har en alvorlig eller livstruende somatisk sygdom som fx kræft og meningitis eller en mindre alvorlig og korterevarende sygdom som fx et brækket ben eller lider af psykisk mistrivsel som fx angst.

Ud fra en konkret vurdering af elevens situation kan både fagrække og timetal reduceres. Ved prioritering i fagrækken vil det være hensigtsmæssigt at tillægge fagets omfang på det pågældende klassetrin betydning.

I tilfælde, hvor elevens fravær skyldes sygdom eller lignende, som vanskeliggør elevens motivation for at følge sygeundervisningen, fx ved fravær som følge af psykisk mistrivsel, bør sygeundervisningen tilrettelægges med særlig hensyntagen hertil.

  1. Ved sygeundervisning i hjemmet kan det overvejes at anvende digitale løsninger.
  2. Andre undervisere end elevens egne undervisere kan også anvendes

Derudover skal det overvejes, om der er digitale løsninger, som passer til elevens konkrete situation.

 

I forhold til fravær der kan føre til sygeundervisning, står der i vejledningen til Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at;

  1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende – bekendtgørelsens § 2

Når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen. Betegnelsen ’funktionsnedsættelse eller lignende’ omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som fx autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Så det vil sige, at fx autisme, hjerneskade eller bevægelseshandicap og psykiske/sociale udfordringer som fx spiseforstyrrelser, angst og selvskade kan omfattes af sygeundervisning jf. punkt 6 i Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

 

Enkeltmandsundervisning

I ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”, står der i kapitel 4 stk. 2, at en elev i ganske særlige tilfælde midlertidigt kan modtage al undervisning som enkeltmandsundervisning. Undervisningstiden kan i så fald i den pågældende periode nedsættes forholdsmæssigt i forhold til den i folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, fastsatte mindste samlede varighed.

Etablering af enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Det ugentlige undervisningstimetal for enkeltmandsundervisning bør omfatte mindst 8-10 ugentlige undervisningstimer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin mindst 12-14 ugentlige undervisningstimer på 4.-6. klassetrin og 14-16 ugentlige undervisningstimer på 7.-9. klassetrin.

Se nærmere her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/693?fbclid=IwAR0Gmm1qlduerSHX7eShFSgisK_HQAu7y2CGIwH5okyaVjaKKU2CKX1rhVc

 

Læs evt. mere om den generelle lovgivning på området her i Bekendtgørelse af lov om folkeskolen:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396